ציפי עשת

מחקרים: שינויי אקלים - היערכות (מרכז הידע הישראלי)

מחקרים: שינויי אקלים - היערכות (מרכז הידע הישראלי)

בהתאם להחלטת ממשלה הוטל על המשרד להגנת הסביבה להכין תוכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי האקלים. לשם כך, החליט המשרד להקים מרכז ידע ישראלי לנושא, שיפעל לחיזוק הידע המדעי הקיים בכל הקשור להיערכות לשינויי האקלים בישראל ואף יפעל לשיווק הידע הישראלי המצטבר במדינות יעד אחרות.
 מחקרים: הטיפול בפסולת

מחקרים: הטיפול בפסולת

פרסומי מוסד שמואל נאמן בוחנים את הפוטנציאל להפחתת הפסולת במקור, לצמצום הטמנת פסולת ולפיתוח תהליכים אשר הופכים את המטרד למשאב, הן במגזר הביתי והן בסקטור התעשייה והחקלאות, ואת אמצעי המדיניות והכלים המעשיים שיש לגבש ברמה הלאומית וברמת השלטון המקומי והיזמות הטכנולוגית לקידום הנושא.
מחקרים: גז טבעי ונפט

מחקרים: גז טבעי ונפט

מחקרי מוסד שמואל נאמן בתחום זה מתייחסים לכלל ההיבטים הנובעים משימוש בדלקים מאובנים והם כוללים גם מספר עבודות שבוצעו בעבור המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה לבחינת ההשפעות הסביבתיות של גז טבעי כמקור מוביל ליצירת דלקים חלופיים לתחבורה, כתחליף לנפט.
בניית חוסן אישי באמצעות קשר עם הטבע בימי ההתמודדות עם נגיף הקורונה

בניית חוסן אישי באמצעות קשר עם הטבע בימי ההתמודדות עם נגיף הקורונה

המחקר נערך בשיתוף עם מכון שמיר למחקר. המציאות בימי ההתמודדות עם מגיפת הקורונה הציבה אתגרים רבים ולא מוכרים עבור ציבור התושבים וכן עבור מקבלי ההחלטות. מחקרים מצביעים על כי לחצי חיים בתחומים שונים כלכליים, בריאותיים וחברתיים עלולים להשפיע על רגשות ותחושות לחץ וחרדה, ובהמשך לכך גם לפגוע בבריאות הנפשית/ מטרת המחקר הייתה לבחון כיצד מפגש עם הטבע במסגרת תנאי הסגר הראשון יכול היה לסייע כאמצעי לקידום חוסן אישי, באמצעות קידום רגשות חיוביים והפחתת לחץ ורגשות שליליים.
מחקרים: פיתוח בר-קיימא

מחקרים: פיתוח בר-קיימא

מחקרי מוסד שמואל נאמן בתחום דנים באתגרים ובהזדמנויות הנובעים ממצב של מחסור במשאבים – קרקע, אנרגיה, מים, מזון וחומרי גלם בתעשייה. המחקרים מציגים ניתוח מצב קיים, לצד פוטנציאל להתייעלות וחדשנות ולמינוף המו"פ הסביבתי, החקלאות והתעשייה הישראליים.
 מחקרים: חקלאות

מחקרים: חקלאות

מחקרי מוסד שמואל נאמן בוחנים היבטים שונים של תחום החקלאות בישראל, בהם, התרומות הציבוריות של החקלאות, האפשרויות לפיתוח חקלאות בת-קיימא בתנאי מחסור, כמו גם חקלאות ימית בת-קיימא, פיתוח ואימוץ טכנולוגיות מידע בחקלאות, סוגיות בממשק הניהול בין משק המים והחקלאות, חדשנות בחקלאות ועוד.
מחקרים: מים, נחלים וים

מחקרים: מים, נחלים וים

מחקרי מוסד שמואל נאמן בוחנים היבטים שונים של תחום המים בישראל, בהם, השלכות המהפכה של מעבר ממשק שנשען על מקורות מים טבעיים למשק שמתבסס ברובו על מים מושבים ומים מותפלים, ממשק מים וחקלאות, שיקום נחלים ויחסי הגומלין בין מים לצורכי ציבור וטבע ומים לצורכי אספקה ליתר המגזרים.
בחינה והערכת תועלות נלוות של יערות קק"ל: בריאות גופנית ונפשית, שירותי תרבות והיבטים כלכליים

בחינה והערכת תועלות נלוות של יערות קק"ל: בריאות גופנית ונפשית, שירותי תרבות והיבטים כלכליים

המחקר נערך בשיתוף עם מכון שמיר למחקר ועוסק באופנים בהם יערות קק"ל תורמים לבריאות הנפשית והפיזית של המבקרים בהם, ומספקים שירותי מערכת בהיבט התרבותי והפסיכולוגי. המחקר מתמקד בתרומה הנוכחית כיום, ובדרכים אפשריות להעלות אותה. על רקע החשיבות של קידום בריאות פיזית ונפשית ושירותי תרבות, המחקר בוחן האם יש הבדלים בשימושי היערות בין החברה היהודית והערבית ולהעלות המלצות בראייה בין תרבותית. המטרה היישומית של המחקר הינה לספק המלצות לניהול ממשק הקהל למען רווחת המבקרים ביערות ודרכים בהן קק"ל יכולה להגביר את המודעות של הציבור ושל בעלי מקצוע בתחומי הבריאות התרבות והספורט ביחס לפוטנציאל התרומה של היערות.
גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות