גזי חממה

פרוייקטים בנושא גזי חממה

רישום פליטות גזי חממה בישראל

נושא שינויי האקלים הגלובליים זוכה לתשומת לב עולמית בגלל ההשלכות הסביבתיות, הכלכליות והחברתיות שיש לשינויים אלה על העולם המפותח והמתפתח. ממשלת ישראל מודעת לחשיבות הפעילות בתחום הפחתת פליטות גזי החממה (למרות היעדר מחוייבות רשמית בינלאומית על ישראל בתחום זה, בשלב הנוכחי, והקפאת התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה) והיא פועלת בהתאם. לפיכך, בשנת 2010 החל פרויקט וולונטרי לרישום פליטות גזי חממה בישראל. הפרויקט מתבצע בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והוא מיועד לגופים תעשייתיים, מסחריים, פיננסיים ואחרים.

תעופה ירוקה

נושא ה"התעופה הירוקה" מערב לאחרונה תשומת לב רבה. עדות לכך בכנסים בינלאומיים ואזוריים, בעבודות ובפרסומים רבים שמבוצעים על ידי קשת רחבה של מרכיבי ענף התעופה הכוללים בין השאר: ארגונים ומוסדות בינלאומיים העוסקים בתחום התעופה ואיכות הסביבה, גופים רגולטורים בנושא ברמת המדינות השונות, יצרני מטוסים, חברות תעופה, נמלי אוויר וגורמי מחקר. בכינוס העולמי האחרון העוסק בנושא התחממות כדור הארץ שנערך בדצמבר 2010 ב-Cancun שבמקסיקו, נושא ה"תעופה הירוקה" היה אחד המרכזיים בדיון.

היערכות ישראל לדיוני פוסט קיוטו והפחתת גזי חממה

מטרתה הכוללת של העבודה היא לתת בידי המשרד להגנת הסביבה כלי עזר בדיונים בישראל ובזירה הבינלאומית בעקבות ועידת קופנהגן, שנערכה בחודש דצמבר 2009, וכן לפתח תכנית יישום להפחתת פליטות גזי חממה- מבחינת כלי המדיניות, שתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים וגורמים מובילים במשק הישראלי.

הכנת תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה

במהלך שנת 2010, ליוה צוות האנרגיה והסביבה במוסד שמואל נאמן את עבודתה של ועדת מנכ"לים בינמשרדית להפחתת פליטות גזי חממה, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, מר חיים שני. ועדת המנכ"לים מונתה מכֹח החלטת ממשלה 1504 ממרץ 2010 לגבש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה, במטרה להפחית את הפליטות ב-20% עד שנת 2020, ביחס לתרחיש עסקים כרגיל.

מרכז הידע לשינויי אקלים

בהתאם להחלטת ממשלה הוטל על המשרד להגנת הסביבה להכין תכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי האקלים. לשם כך, החליט המשרד להקים מרכז ידע ישראלי לנושא, שיפעל לחיזוק הידע המדעי הקיים בכל הקשור להיערכות לשינויי האקלים בישראל ואף יפעל לשיווק הידע הישראלי המצטבר במדינות יעד אחרות.

מנגנונים כלכליים למימון הטמעת טכנולוגיות חסכוניות בבניה ובשדרוג מבני מגורים

אחד התחומים המשפיעים ביותר על צריכת משאבי טבע ואנרגיה בעולם בכלל, ובישראל בפרט, הוא תחום מבני המגורים (Residential Buildings), וזאת לאור הגידול באוכלוסייה וריכוז התושבים בערים ובמבנים. ליאור שמואלי וחברת אקופייננס בע"מ נבחרו ע"י משרד השיכון לבחון ולהמליץ על מנגנונים כלכליים למימון הטמעת טכנולוגיות חסכוניות בבניה ובשדרוג מבני מגורים. פרופ' אילון שימשה כיועצת אקדמית למחקר.

הערכות גלובליות של פליטות מתאן ממתקני קידוח בים וחשיבותם

העבודה סוקרת, עבור המשרד להגנת הסביבה, את הרגולציה בעולם ומתודולוגיות להערכת פליטות מתאן ממגזר הגז הטבעי. בנוסף, בעבודה מוצגת חוות דעת אשר עוסקת ברלוונטיות של מתודולוגיות אלו ויישומן על מנת לבצע הערכה של פליטות מתאן ממתקני הגז הטבעי בישראל.
פרסומים בנושא גזי חממה
פורום אנרגיה 1: חשמל ממערכות פוטו-וולטאיות פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון 2006
פורום אנרגיה 3: הפקת אנרגיה מפסולת פרופ' אופירה אילון, יפעת ברון, פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' יורם אבנימלך 2006
פורום אנרגיה 4: אנרגיית השמש להפקת חום פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, יפעת ברון, דבי קאופמן 2007
פורום אנרגיה 5: צרכי המחקר באנרגיה חלופית בישראל פרופ' אופירה אילון, פרופ' גרשון גרוסמן 2007
פורום אנרגיה 7: ביודלקים להפקת אנרגיה ד"ר דורון גל, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2007
פורום אנרגיה 8: ניהול ביקושים ואספקה פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2007
פורום אנרגיה 9: מקומה של ישראל בשוק הביואתנול העולמי פרופ' אופירה אילון, אפרת אלימלך, טל גולדרט 2008
פורום אנרגיה 10: השפעות בריאותיות וסביבתיות של השימוש בגז טבעי בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2008
פורום אנרגיה 13: תחנות כוח סולאריות בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2009
מערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל – תקנון הפעלה והנחיות לדיווח פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט 2013
פורום אנרגיה 15: התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, מיכל נחמני 2009
סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה – הטיפול בסוגית גזי החממה בישראל 2011 גד רוזנטל, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, מיכל נחמני, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, רוסלנה פלטניק, גברת הלנה פייטלסון 2011
פורום אנרגיה 22: תחנת כוח גרעינית בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2011
פורום אנרגיה 23: ניצול אנרגית רוח בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2011
מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים - דו"ח מס' 1 - תקציר מנהלים פרופ' אופירה אילון, פרופ' מרדכי שכטר, פרופ' נורית קליאוט, פרופ' חיים קותיאל, פרופ' ארנון סופר, פרופ' מנפרד גרין, פרופ' מרסלו שטרנברג, גדי יצחק קפלוטו, טל גולדרט 2012
דו"ח 2 - מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים - תקציר מנהלים פרופ' אופירה אילון, פרופ' מרדכי שכטר, פרופ' נורית קליאוט, פרופ' חיים קותיאל, פרופ' ארנון סופר, פרופ' מנפרד גרין, פרופ' מרסלו שטרנברג, גדי יצחק קפלוטו, טל גולדרט 2012
מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל, דו"ח מס' 2- המלצות מדיניות בתחומי מרכז הידע, שיווק בינלאומי של תוצרי מרכז הידע פרופ' אופירה אילון, פרופ' מרדכי שכטר, גדי יצחק קפלוטו, פרופ' מנפרד גרין, פרופ' חיים קותיאל, פרופ' נורית קליאוט, פרופ' מרסלו שטרנברג, פרופ' ארנון סופר 2012
מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2011 פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, יערה גרינברג 2012
מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2012 פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט, אפרת כרם 2014
מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2013 פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט, עידן ליבס 2015
מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2014 פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, עידן ליבס, מעיין זרביב 2015
הערכת עצימות פליטות גזי חממה מייצור חשמל בישראל פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, עידן ליבס 2016
ידיעות מהעיתונות בנושא גזי חממה
21/11/2013 "האיראנים צריכים שמחיר הנפט יהיה 140 דולר כדי לשרוד"
06/11/2013 שינויי אקלים עלולים לגרום לעלית מפלס הים ולסכן מיליוני ישראלים
05/02/2013 הקהילייה המדעית: חילוקי דעות בנוגע למיזם פצלי השמן
22/01/2014 ינואר שחון- שמש שקרנית
01/12/2015 מפריז תצא הבשורה?
07/12/2012 מעבר לכלכלה דלת פחמן
26/04/2012 ביו-דלקים ותרומתם לעצמאותנו האנרגטית
27/02/2012 הכנת העולם לשינוי האקלים
09/01/2012 דוח: הטמפ' יעלו, שיטפונות יגברו, הגשם יתמעט
08/01/2012 ארגוני הסביבה: לא לקיצוץ בתוכנית האקלים
17/11/2011 בתי הזיקוק ידווחו על פליטת גזי חממה
07/11/2011 תוך שנתיים: כיל צמצמה את הזיהום ב-37%
28/11/2010 הממשלה אישרה: 2.2 מיליארד ש"ח לצמצום פליטות גזי החממה
24/11/2010 ועידת האקלים בקנקון, מנמיכים ציפיות
15/10/2010 מערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל - תהליך עיצוב המערך ושיטות הדיווח
17/07/2010 בדרך אל הטבע
12/07/2010 המשרד להגנת הסביבה הקים מערך דיווח לרישום פליטות גזי חממה בישראל
14/06/2010 גם בישראל: רישום פליטות גזי חממה
03/06/2010 הפחתת פליטת גזי החממה בישראל
03/06/2010 המשרד להגנת הסביבה מקים מנגנון רישום פליטות גזי חממה בישראל, הפיילוט יחל להיות מיושם במהלך השנה
28/05/2010 גז כחול-לבן. ירוק?
11/05/2010 המדינה צריכה להמליץ ולא היזם
27/01/2010 ירידה בפליטות גזי חממה בגלל המעבר לגז טבעי
24/01/2010 המשרד להגנת הסביבה ומכון נאמן משיקים מערך רישום פליטות
12/12/2009 ד"ר אופירה אילון ממוסד שמואל נאמן בטכניון - נמצאת בוועידת האקלים
10/12/2009 ד"ר אופירה אילון - מומחית לאיכות הסביבה: נציגת מוסד שמואל נאמן
09/12/2009 עיר התקווה, הופנהגן
07/12/2009 ועידת ישראל 2009 תעסוק בקלינטק - בין קופנהגן לירושלים
07/12/2009 צה"ל מתגייס למלחמה - בגזי חממה
01/12/2009 האם תצליח ישראל לעמוד בדרישות ה-OECD
11/01/2009 האם הכלכלה תחסום את השמש?
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים